Privacyverklaring

ABC Taxus verwerkt persoonsgegevens van haar leden, bezoekers en derden met wie wij een financiële of organisatorische verplichting aangaan. Deze gegevens zijn nodig om communicatie mogelijk te maken en betalingen over en weer te doen. Ook zijn gegevens nodig voor de inschrijving bij wedstrijden en wordt door trainers informatie bijgehouden over de voortgang van hun cursisten. Deze privacyverklaring is er om duidelijk te maken hoe wij met deze gegevens omgaan.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

ABC Taxus
Sportpark Bakenhof,
Huissensestraat 287
6833 JK Arnhem (ZUID)
Telefoon: +31 026 321 61 15
Email: secretariaat@abctaxus.nl
KVK-nummer: 40119847

Verwerkingsregister

In het verwerkingsregister kun je lezen welke persoonsgegevens wij voor welke doeleinden gebruikenen metwelke derde partijen wij welke persoonsgegevens delen en waarom. Je kunt dit verwerkingsregister vinden op de ABC Taxus website op de pagina‘downloads & links’.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Derden

Voor uitvoering van verschillende diensten en platformen maken we gebruik van de diensten van derden. Hierdoor kan het voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Indien dit het geval is nemen we de passende en noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat de gegevens afdoende beveiligd zijn en enkel voor de overeengekomen doeleinden gebruikt worden. Hiervoor worden met de betreffende partijen verwerkers overeenkomsten afgesloten zoals verplicht onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Beveiliging

Zoals ook in het Verwerkingsregister is opgenomen heeft ABC Taxus passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met secretariaat@abctaxus.nl. Binnen twee weken krijg je reactie op je verzoek en/of bezwaar.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover contact op te nemen via secretariaat@abctaxus.nl. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht. ABC Taxus aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacybeleid.

Wijziging privacyverklaring

ABC Taxus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.